PRIJAVE ZA UPIS

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

KRITERIJI ZA SASTAVLJANJE RANG-LISTE ZA UPIS

Rang-lista za upis na pojedine studije Fakulteta sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni kandidati.

Upisi u prvu godinu obavljat će se isključivo na temelju rang-lista prema postignutim bodovima, a na temelju vrednovanja:

  •  uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju,
  • položenih ispita na državnoj maturi,
  • dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij te preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje),
  • posebnih postignuća.

TERMINI

Upisi pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i potvrdili namjeru upisa obavljat će se u Službi za studentske poslove Fakulteta u terminu koji će biti objavljen na ovim stranicama.

Presentation of The Faculty of Humanities and Social Sciences